Kaldheim Promo's (PKH)

Alt + Shift + F  to focus
  Buy Sell Stock
Valki, God of Lies #35
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (3x)
Valki, God of Lies #36
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (3x)
Goldspan Dragon
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (1x)
Vorinclex, Monstrous Raider
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (3x)
Koma, Cosmos Serpent
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (2x)
Birgi, God of Storytelling
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (3x)
Hengegate Pathway
Gs (4x), Gs0 (2x)
Halvar, God of Battle
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (1x)
Alrund's Epiphany
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (2x)
Darkbore Pathway
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x)
Esika, God of the Tree
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (2x)
Blightstep Pathway
Gs (3x)
Toski, Bearer of Secrets
Gs (2x), Gs0 (1x)
Orvar, the All-Form
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x)
Realmwalker #67
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (2x)
Starnheim Unleashed
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Barkchannel Pathway
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (1x)
Eradicator Valkyrie
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Kaya the Inexorable
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Tyvar Kell
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Toralf, God of Fury
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Realmwalker #68
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x)
Cosima, God of the Voyage
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (3x)
Alrund, God of the Cosmos
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Tergrid, God of Fright
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x)
Quakebringer
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Faceless Haven
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (2x)
Niko Aris
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Doomskar
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (2x)
Magda, Brazen Outlaw
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (2x)
Needleverge Pathway #109
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x)
Battle Mammoth
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Haunting Voyage
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Mystic Reflection
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (2x)
The World Tree
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x)
Jorn, God of Winter
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (2x)
Ascendant Spirit
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (2x)
Egon, God of Death
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (1x)
Elvish Warmaster
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (2x)
Reidane, God of the Worthy
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x)
Sarulf, Realm Eater
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (2x)
Tibalt's Trickery
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Pyre of Heroes
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x)
Burning-Rune Demon
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Resplendent Marshal
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Immersturm Predator
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Righteous Valkyrie
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Varragoth, Bloodsky Sire
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Crippling Fear
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Draugr Necromancer
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Esika's Chariot
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
In Search of Greatness
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Maskwood Nexus
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Old-Growth Troll
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Blood on the Snow
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Cascading Cataracts
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Glorious Protector
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Graven Lore
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Sigrid, God-Favored
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Skemfar Avenger
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Kolvori, God of Kinship
Gs (4x), Gs0 (4x), Gs1 (4x), Gs2 (4x), Gs3 (4x), Gs4 (4x), Gs5 (4x), Gs6 (4x), ...
Icebreaker Kraken
All Bots (4x)
Narfi, Betrayer King
All Bots (4x)
Dream Devourer
All Bots (4x)
Rally the Ranks
All Bots (4x)
Search for Glory
All Bots (4x)
Arni Brokenbrow
All Bots (4x)
Cosmos Elixir
All Bots (4x)
Rise of the Dread Marn
All Bots (4x)
Tundra Fumarole
All Bots (4x)
Calamity Bearer
All Bots (4x)
Cosmos Charger
All Bots (4x)
Runeforge Champion
All Bots (4x)
Approach of the Second Sun
All Bots (4x)
Dragonkin Berserker
All Bots (4x)
Tyrite Sanctum
All Bots (4x)
Cyclone Summoner
All Bots (4x)
Port Town
All Bots (4x)
Reflections of Littjara #26
All Bots (4x)
Blessing of Frost
All Bots (4x)
Reflections of Littjara #27
All Bots (4x)
Moritte of the Frost
All Bots (4x)
Reckless Crew
All Bots (4x)
Fynn, the Fangbearer
All Bots (4x)
Dusk/Dawn
All Bots (4x)
Aegar, the Freezing Flame
All Bots (4x)
Svella, Ice Shaper
All Bots (4x)
Harald, King of Skemfar
All Bots (4x)
Firja, Judge of Valor
All Bots (4x)
Koll, the Forgemaster
All Bots (4x)
Maja, Bretagard Protector
All Bots (4x)
Vega, the Watcher
All Bots (4x)
Drown in Sorrow
All Bots (4x)
Inga Rune-Eyes
All Bots (4x)
Kardur, Doomscourge
All Bots (4x)
Portent
All Bots (4x)